Sjøveien 6

Sjøveien 6

Eiendommen er regulert til LNF-område, ligger i 100-metersbeltet og er en del av kystsonen i Østfold. Dette innebærer at eiendommen er omfattet av et totalt byggeforbud. Prosjektet innebærer rivning av eksisterende hytte fra 60-tallet og gjen-oppføring av ny på eksisterende fundamenter. Det er i løsningen lagt stor vekt på god kontakt mot utearealer, optimalisering av utsiktsforholdene og en avdempet, naturlig materialbruk.

Sted
Årefjorden, Rygge kommune
Program
Ny -/ ombygging av hytte
Størrelse
Ca. 80 m2 BRA
Oppdragsgiver
Privat
Status
Ferdigstilt, 2014