Møllebroen

Møllebroen

Det ble utført et mulighetsstudie for fremføring av en ny veitrasé over elven til Peterson-området i Moss sentrum. Prosjektet omhandler også vurderinger av potensialet på
 de arealene av eiendommen som ikke blir berørt av infrastruktur. Følgende prosjektpremisser ble bl.a. besvart i studiet: adkomstforhold, parkering, uteoppholdsarealer, rasjonell byggemetode, arealoversikt og forholdet til overordnede planføringer. 
Broen ligger nå inne i forslaget til ny kommunedelplan for sentrum. Eiendommen ønskes utviklet i tråd med mulighetsstudiet.

Sted
Møllebyen, Moss kommune
Program
Veitrasé og tomteutnyttelse
Størrelse
4 daa.
Oppdragsgiver
RMS Eiendom AS
Status
Skisseprosjekt, 2012