Grindvold omsorgsbolig

Grindvold omsorgsbolig

Prosjektet omfatter utforming av 48 boenheter i bofelleskap, og tilhørende dagaktivitetssenter med storkjøkken og serveringsarealer med mulighet for flerbruk. Boligene er utformet for demensomsorg, og prosjektet er blant annet formet etter Husbankens krav og anvisninger knyttet til demenssykdom. Bofelleskapene er organisert i avskjermende avdelinger tilsluttet et felles kjerneareal for fellesfunksjoner og oppholdsrom med kontakt til hage. Mellom bygningsfløyene dannes det skjermede uterom for sansehager og opparbeidet uteareal. Dagaktivitetssenteret etableres i byggets underetasje, avskjermet fra bofelleskapene men tilgjengelig via fellesarealer. I dagsenteret tilrettelegges det for aktivitetsrom, samtalerom og kjøkkenløsninger. Personalfunksjoner legges til øverste plan, med god tilgang til takterrasser og kort gangavstand til bofelleskapene. Omsorgsboligen er planlagt utført i massivtre og kles med trepanel utvendig. I tilknytning til boligene anlegges det sansehager og romslige balkonger. Det er tenkt egne utearealer for dagaktivitetssenteret med direkte utgang fra dagligstuene. All parkering for bil og sykkel legges til byggets undererasje og flater på terreng blir prioritert til grønne kvaliteter. Hovedfokus i prosjektet er på utformingen av et godt bomiljø med hjemlige kvaliteter, god tilknytning til utearealer og oversiktelige løsninger. Det er også høyt fokus på byggets funksjon som en god arbeidsplass for pleiere og andre ansatte, god tilretteleggelse for besøkende,  samt tilretteleggelse for vedlikehold og logistikk. I prosjektet er det innarbeidet en rekke spesifikke miljømål og bygget skal bl.a sertifiseres til BREEAM- Good. Forprosjektet er utarbeidet i samarbeid med InSitu AS Landskapsarkitekter og Multiconsult AS.


Sted
Moss kommune
Program
Omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og storkjøkken
Størrelse
Ca. 7000 m2 BRA
Oppdragsgiver
Moss kommunale eiendomsselskap KF
Status
Forprosjekt 2020