Bredsand regulering

 

Bredsand regulering

Detaljreguleringen skal tilrettelegge for ny, felles ungdomsskole på Ekholt i Rygge kommune. Kommunen har ambisiøse ønsker for skolen og planforslaget gjenspeiler i stor grad disse. Planen sikrer bl.a. ny adkomstvei til skoletomten, nytt kollektivanlegg for busstransport av elevene, nødvendig og fornuftig plassert parkeringsdekning, sammenkobling og videreføring av eksisterende gang -/ sykkelveier samt hensyntaking av omliggende kulturlandskap og kulturminner. Planen legger også rammene for den fremtidige skolen, både fysisk og driftsmessig. Trafikksikkerhetstiltak, folkehelseaspekter og miljøhensynet er viktige begreper i utformingen av planen.

Sted
Bredsand, Rygge kommune
Program
Ny ungdomsskole
Størrelse
Oppdragsgiver
Rygge kommune
Status
Ferdigstilt